HoraOs
2 min readJul 28, 2021

--

🍀Exchange every token with a low fee on HORA Swap

👉As you know before, you can’t exchange 2 tokens based on different blockchains because of the inherent characteristics of blockchain. This made users can’t exchange tokens that they want to hold. And it leads to users have to take more risks. Therefore, HORA Swap can help users buy every token that they want.
🎁At the same time, instead of users need to spend an amount of money to buy new tokens, they only need to take a low fee to exchange them on HORA Swap.
— — — — — — — — —
🍀Trao đổi mọi mã thông báo với mức phí thấp trên HORA Swap

👉Như bạn đã biết trước đây, bạn không thể trao đổi 2 mã thông báo được xây dựng trên các blockchain khác nhau, bởi vì các đặc tính cố hữu của blockchain. Điều này khiến người dùng không thể trao đổi mã thông báo mà họ muốn nắm giữ. Và nó dẫn đến việc người dùng phải chịu nhiều rủi ro hơn. Do đó, HORA Swap có thể giúp người dùng mua mọi mã thông báo mà họ muốn.

🎁Đồng thời, thay vì người dùng cần phải bỏ ra một khoản tiền để mua các mã thông báo mới, họ chỉ cần mất một khoản phí thấp để đổi chúng trên HORA Swap.

💦Find out more :
👉Website : https://horaos.com/
👉Twitter: https://twitter.com/os_hora/status/1418900991051657217
👉Telegram :https://t.me/horaos
👉Telegram Group : https://t.me/horaosgroup
👉Channel VN: https://t.me/horaosvietnam
👉Group VN: https://t.me/horavn
👉Facebook : https://www.facebook.com/horaos/
👉Tumblr: https://horaos.tumblr.com/
👉Instagram: https://www.instagram.com/hora_os/
👉LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/horaos/
👉Reddit: https://www.reddit.com/r/horaos/
👉Medium: https://horaos.medium.com/
👉Pinterest: https://www.pinterest.com/horaoscom/

#Horaswap #ufinuk

--

--

HoraOs

Hora OS is an operating system built to administer a network of computers through a decentralized protocol